Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het bezorgen en verzorgen van belegde broodjes tussen Brood express en de opdrachtgever.

1.2 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Brood express zijn aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen en offertes van Brood express zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Iedere aanbieding heeft een geldigheid van 30 dagen na uitbrengen van offerte.

1.4 Brood express levert niet aan particuliere bestellers.

Artikel 2. Overeenkomsten

De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door Brood express van een opdracht van de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van Brood express , als uit het feit dat Brood express  uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 3. Prijs/Betaling

3.1 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, één of meer van de prijsfactoren een verhoging ondergaan, is Brood express  gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden.
Brood express  maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen nadat de opdrachtgever heeft kunnen kennis nemen van de aangekondigde prijsverhoging.

3.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum.

3.3 Indien, de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is Brood express  gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.

3.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op Brood express  in mindering te brengen op het door de opdrachtgever jegens Brood express  verschuldigde.

3.5 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt,onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

3.6 Brood express  houdt zich het recht voor bij manco opdrachtgever een vergelijkend of duurder product te leveren dan oorspronkelijk besteld. 

Artikel 4.Levertijd

4.1 De door Brood express opgegeven levertermijn van de bedongen diensten is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden. Indien buiten schuld van Brood express  vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Brood express  is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking.

4.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Brood express , geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

4.3 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Brood express , is Brood express  gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Alle extra onkosten in verband met de levering die Brood express op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever maakt, zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 5. Overmacht

Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Brood express onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Brood express of diens leveranciers.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

6.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Brood express  gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ten hoogste 2 dagen op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Brood express tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

6.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Brood express  gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Brood express  te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is Brood express  gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste een maand op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.

6.3 In geval van opschorting of ontbinding op basis van de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Zekerheden

Indien Brood express  gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is Brood express  vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Brood express  op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Brood express  is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover:
– de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Brood express  en/of zijn leidinggevende ondergeschikten;
– Brood express het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van Brood express  en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren.

Brood express  zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het bedrag per schadegeval waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald. Deze schadevergoeding zal tevens nooit hoger zijn dan het voor de opdracht overeengekomen bedrag.

8.2 Niet voor vergoeding door Brood express  komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan.

Artikel 9. Reclames/klachten

9.1 Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder bij bederfbare waren in dit geval binnen 2 uur na levering wordt verstaan, bij Brood express  per e-mail en per telefoon heeft geprotesteerd.

9.2 Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Bevoegde rechter

Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onder voorbehoud van het recht van Brood express  om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

Artikel 12. Algemene bedrijfsgegevens

Brood express 

Zuidplein Hoog 617

3083 BH Rotterdam

KvK nummer 30138609

< Terug
Je hebt geen producten in je winkelwagen.
Product totaal: € 0,00
Nu betalen
0
0 items in je winkelwagen - € 0,00
Nu betalen